Giao thức POP3 – SMTP – IMAP là gì cách thức hoạt động

Giao thức POP3 – SMTP – IMAP là gì cách thức hoạt động

Pop3 là gì và ports pop3 mặt định

POP3 ( P ost O ffice P rotocol version 3 ) được sử dụng để kết nối tới server email và tải email xuống máy tính cá nhân thông qua một ứng dụng email như Outlook , Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail thông thường, email client sẽ có tùy chọn bạn có muốn giữ mail trên server sau khi tải về hay không. Nếu bạn đang truy cập một tài khoản bằng nhiều thiết, chúng tôi khuyên là nên chọn giữ lại bản copy trên server nếu không thiết bị thứ 2 sẽ không thể tải mail về được vì nó đã bị xóa sau khi tải về trên thiết bị 1. Cũng đáng để lưu ý là POP3 là giao thức 1 chiều , có nghĩa là email được “kéo” từ email server từ xa xuống email client.
port POP3 mặt định.
• Port 110 – port không mã hóa
• Port 995 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là POP3S

Cách thức hoạt động của POP
Bước 1: Kết nối đến server.
Bước 2: Nhận toàn bộ mail.
Bước 3: Lưu cục bộ như mail mới.
Bước 4: Xóa mail trong server.
Bước 5: Ngắt kết nối.
Dù “xóa mail khỏi server” là mặc định của POP nhưng hầu hết chương trình, khách chạy POP cũng cung cấp một tùy chọn cho phép để lại một bản sao mail tải về trên server.

IMAP là gì và IMAP ports mặt định

IMAP là viết tắt của Internet Message Access Protocol, là giao thức chuẩn Internet được sử dụng bởi các ứng dụng email để truy xuất thư email từ máy chủ thư qua kết nối TCP/IP. Giống như POP3, IMAP cũng được dùng để kéo email về emails client, tuy nhiên khác biệt với POP3 là nó chỉ kéo email headers về, nội dung email vẫn còn trên server. Đây là kênh liên lạc 2 chiều, thay đổi trên mail client sẽ được chuyển lên server.

Hoạt động của IMAP

Bước 1:Kết nối đến server.
Bước 2: Lấy nội dung được yêu cầu từ người dùng và lưu đệm cục bộ (ví dụ:  như danh sách mail mới), tổng kết tin nhắn hay nội dung của những email được chọn lựa kỹ càng.
Bước 3: Xử lý các biên tập từ người dùng. Ví dụ: đánh dấu email – mail để đọc, lưu hay xóa…
Bước 4: Ngắt kết nối.

SMTP để gửi email

Simple Mail Transfer Protocol ( SMTP ) được dùng để liên lạc với server từ xa và gửi email từ mail client tới mail server và sau đó được gửi đến server mail của email nhận. Quá trình này được điều khiển bởi Mail Transfer Agent ( MTA ) trên email server của bạn. Cũng vậy, SMTP chỉ được dùng cho mục đích gửi email.
SMTP ports:
• Port 25 – port không mã hóa
• Port 465 – SSL/TLS port, cũng có thể được gọi là SMTPS

Các Bình Luận

Bình luận